نوع کالا
جنس کالا
رنگ کالا
کشور سازنده
مقاومت سایشی لمینت
سیستم کلیک لمینت

نمایش ۱ - ۱۶ کالا از ۱۶

 • پارکت لمینت تکنوفلور 4572
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 4572
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 6059
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 6059
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 5674
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 5674
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 3629
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 3629
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 3436
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 3436
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 3406
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 3406
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 2714
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 2714
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 2644
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 2644
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 2363
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 2363
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 2358
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 2358
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 2344
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 2344
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 2309
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 2309
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 1272
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 1272
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 1262
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 1262
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 1246
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 1246
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 330
  حراج! پارکت لمینت تکنوفلور 330
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۴۵,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )