نمایشگاه بین المللی بورس و بانک

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس و بانک :

دواردهمین نمايشگاه بورس ، بانک و بیمه که به عنوان بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس ، بانک و بيمه كه سالانه با حضور جمع كثيری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمينه بورس ، بانک و بيمه برپا میگردد ، فرصت بسيار مغتنمی است تا شركتهای فعال ، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد اين عرصه ، فعاليتها و نوآوری های آتی خود را معرفی نمايند .

تاریخ شروع : دوشنبه 98/02/02

تاریخ پایان : پنجشنبه 98/02/05

زمان بازدید : 9 الی 17

نوع نمایشگاه : بین المللی

برگزار کننده : شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید